De kernwaarden

IKC De Edelsteen werkt volgens de zes kernwaarden van het daltononderwijs. 

Zelfstandigheid
Op IKC De Edelsteen geven we kinderen de ruimte om actief te leren en te werken. Kinderen leren doelgericht aan de slag te gaan op hun eigen niveau. Zij leren zelf oplossingsmethoden te zoeken, zelf problemen op te lossen en opdrachten uit te voeren. Ook leren de kinderen beslissingen te nemen, de gevolgen daarvan te overzien en effectief en verantwoord bezig te zijn. We leren hen om het zelf te doen met als doel om nu en later als volwassene goed te kunnen functioneren.

Samenwerken
Wij stimuleren de onderlinge samenwerking. Kinderen leren elkaar helpen, elkaar aanvullen, een eigen mening formuleren, luisteren naar elkaar en respect hebben voor elkaar. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Door samen te werken, leert uw kind sociale vaardigheden en het leert te reflecteren op de manier waarop het leert.

Reflectie
Op IKC De Edelsteen zorgen we ervoor dat uw kind zichzelf een spiegel kan voorhouden en daarvan leert. Door te reflecteren krijgt uw kind inzicht in de manier waarop het leert. Uw kind leert nadenken over het eigen handelen. Wij evalueren met onze leerlingen: wat heb je gedaan, hoe heb je het gedaan, welke keuzes heb je gemaakt en waren deze verstandig? Uw kind leert op deze manier de consequenties van bepaalde keuzes te aanvaarden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen eigenaar worden van hun eigen leerproces.

Verantwoordelijkheid
De leerkrachten leren de kinderen omgaan met verantwoordelijkheid. We geven ze het vertrouwen en de vrijheid om keuzes te maken, te ontdekken en een actieve (leer)houding te ontwikkelen. Wij bieden kinderen een structuur om deze vrijheid binnen grenzen te hanteren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de regels vormen de grenzen waarbinnen kinderen hun vrijheid leren gebruiken. Zij leggen verantwoording af aan de leerkracht over de gemaakte keuzes, het gedrag en het gemaakte werk.

Doelmatigheid/Effectiviteit
Wij richten ons op het effectief inzetten van tijd, instructie en middelen om een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Een instructie op maat van de leerkracht of pedagogisch medewerker samen met een taak op maat voor het kind, houdt het kind doelmatig en functioneel bezig. Het zorgt ervoor dat de gestelde doelen gerealiseerd kunnen worden.

Borging
Het team van IKC De Edelsteen borgt de kernwaarden door middel van planmatige zelfevaluatie, reflectie en visitatie. De afspraken zijn geborgd in het daltonbeleidsplan en in het daltonwerkboek. Ons kindcentrum is een lerende organisatie die zich permanent schoolt, experimenteert en reflecteert op zijn praktijk om kwalitatief goede opvang en goed onderwijs te blijven geven. Samen met ouders zorgen wij voor een veilige leer- en opvangomgeving van de kinderen waarbij wij de ontwikkeling van de daltonvaardigheden gezamenlijk stimuleren. 

De Daltonflits

De Daltonflits is een nieuwsbrief waarin wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen wat betreft ons daltononderwijs.
Ga hier naar de Daltonflits!

Klik op de posters om te vergroten. 
 
 

Snel naar