Extra vakantie opnemen

Geregeld ontvangen scholen verzoeken om kinderen een of meerdere dagen extra vakantie te verlenen.

De leerplichtwet geeft hierop het volgende antwoord:

‘Ouders/verzorgers moeten zorgen dat een minderjarig leerplichtig kind de school geregeld bezoekt, dat wil zeggen dat er geen lessen mogen worden verzuimd.’

Gemeente Zoetermeer heeft de scholen derhalve verzocht het verzuim strak te controleren en te administreren. Elk verzuim van de leerlingen dient dan ook ruim van te voren te worden gemeld op school. De schoolleiding kan dan tot op zekere hoogte toestemming verlenen voor het verzuim.

Een verlofaanvraag dient altijd schriftelijk via het formulier Verzoek vrijstelling schoolbezoek ingediend te worden bij de directie. U kunt dit formulier downloaden via bovenstaande link of afhalen bij de balie van de school. In gewichtige omstandigheid (1) dient een werkgeversverklaring toegevoegd te worden, in gewichtige omstandigheid (3) een verklaring van een arts. De directeur mag in bovengenoemde gevallen maximaal 10 dagen verlof toekennen.

Met nadruk willen wij u erop wijzen dat als het verzuim dat bij ons niet bekend is, aangemerkt wordt als (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim. Wij zijn wettelijk verplicht dit verzuim te melden bij de gemeentelijk ambtenaar leerplichtzaken.

Bovenstaande regeling geldt voor kinderen die vijf jaar of ouder zijn. Vijfjarigen zijn -gedeeltelijk- leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand waarin het kind vijf jaar is geworden. Voor vierjarigen wordt op deze regeling een uitzondering gemaakt. Uiteraard wordt dit gedaan in goed overleg met de groepsleerkracht. Als u meer informatie over verlof buiten de reguliere schooltijden wenst, is er een folder op school te verkrijgen


Snel naar