Ouderbetrokkenheid

Wij doen er alles aan om een veilig leerklimaat te scheppen. Dit is de basis voor optimale ontwikkeling. De rol van de ouders is daarbij onmisbaar: een goede wisselwerking tussen kind, ouders en leerkracht is belangrijk en draagt bij aan een goede ontwikkeling van het kind.

Gesprekkencyclus

Aan het begin van het jaar heeft u een startgesprek met de leerkracht van uw kind. Dit gesprek dient als kennismaking met de nieuwe leerkracht. We bespreken hierin wat uw kind nodig heeft voor de verdere ontwikkeling. Vanaf groep 5 is uw kind hierbij ook welkom. In de loop van het schooljaar heeft u een voortgangsgesprek over het functioneren van uw kind in de groep en over de resultaten. Tijdens het tweede voortgangsgesprek wordt het rapport besproken. Aan het eind van het schooljaar is er alleen een gesprek als dat wenselijk is.

Kindportfolio

Uw kind legt een portfolio aan. Het portfolio geeft kinderen inzicht in hun ontwikkeling. Er zijn werkjes in opgenomen waarop de kinderen trots zijn. Het bevat tevens rapporten en reflectieformulieren waarbij uw kind aangeeft waar het in persoonsontwikkeling staat. Door ontwikkeling zichtbaar te maken en door het voeren van reflectiegesprekken hierover met andere kinderen, de leerkracht en ouders, wordt uw kind gemotiveerd om te blijven ontwikkelen. De portfoliogesprekken worden twee keer per jaar gevoerd. Tussentijds vinden er coachgesprekken plaats, waarbij de leerkracht uw kind begeleidt bij het behalen van de doelen.

Contactouders

Elke groep heeft twee contactouders. Hiervoor kunt u zichzelf opgeven. Deze ouders leggen de contacten tussen de ouders en de leerkracht, maar worden ook drie keer per jaar uitgenodigd voor een overleg met de directeur. De contactouders kunnen zich inschrijven voor hun hulp bij organisatie van activiteiten.

Snel naar