Klachtenregeling onderwijs

Afdeling onderwijs van IKC De Edelsteen streeft een transparante organisatie na waarin we als gelijkwaardige partners met elkaar overleggen. Maar waar mensen samenwerken, kan onverhoopt toch iets verkeerd gaan. Wij hebben daarom ook een officiële klachtenregeling.

Indien u vragen heeft over het onderwijs aan uw kind of over de gang van zaken in de groep van uw kind adviseren wij u in de eerste plaats contact op te nemen met de betreffende leerkracht. Indien dit naar uw mening niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Bij haar kunt u ook terecht wanneer u vragen heeft over de algemene gang van zaken op de school. Komt u er samen niet uit dan kunt u zich desgewenst wenden tot het College van Bestuur van OPOZ.

De wet verplicht elke school een klachtenregeling te hebben. Er is op iedere school binnen OPOZ ten minste één contactpersoon klachtenregeling die de klager verwijst naar de directeur, het bevoegd gezag of de vertrouwenspersoon.

Op onze school is een contactpersoon klachtenregeling, een lid van de oudergeleding van de MR. Zijn.haar taak is om een klager te begeleiden bij het volgen van de juiste procedure. E-mailadres: klachtencommissie@ikcDeEdelsteen.nl.

Ouders/verzorgers, die een klacht hebben tegen de school en die er op de school zelf met de leerkracht en de directeur niet uitkomen, kunnen hun klacht indienen bij het College van Bestuur van het OPOZ, Blauw-Roodlaan 156, 2718 SK Zoetermeer, telefoon 079-3290825; e-mailadres: info@opoz.nl

Bovenschools functioneert binnen OPOZ momenteel één vertrouwenspersoon in het kader van de klachtenregeling: Mevr. L. van Oijen, e-mailadres: vertrouwenspersoonopoz@gmail.com . Het OPOZ is – met alle scholen – aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Het adres van deze commissie luidt: Stichting Onderwijsgeschillen, t.a.v. Landelijke Klachtencommissie, Postbus 86191, 3508 AD Utrecht, telefoon 030-2809590; e-mailadres: info@onderwijsgeschillen.nl .

De landelijke klachtencommissie behandelt klachten niet eerder dan nadat de klacht in principe eerst binnen de OPOZ-organisatie is behandeld. Het College van Bestuur hanteert daarvoor een procedure, die vergelijkbaar is met de procedure van de landelijke klachtencommissie.

Voor de volledige procedure klachtenregeling zie onze Schoolgids IKC 2017-2018 , pagina 14

Snel naar