Medezeggenschapsraad

Het onderwijs van IKC De Edelsteen heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin drie personeelsleden en drie ouders zitting hebben. Samen bespreken zij het beleid van de school. De ouders die in de MR zitten, worden gekozen door de ouders/verzorgers van de school.

De taak van de MR is het behartigen van de belangen van de school en het adviseren van het schoolbestuur. De medezeggenschapsraad heeft wettelijk omschreven rechten. Deze rechten staan omschreven in het MR-reglement.

De MR bespreekt tijdens zo’n ongeveer zes MR-vergaderingen per schooljaar in algemene zin een scala aan beleidszaken met de directie van de school: van huisvesting tot onderwijskundig beleid. De MR heeft (afhankelijk van het onderwerp) altijd advies- of instemmingsrecht.

Oudergeleding

Kaoutar Hamdi (moeder van Safae uit groep 7)
Jeroen Bierman (vader van Noa uit gr. 8 en Aniek uit gr. 5)
Gerben Hazebroek (vader van Sven uit groep 8)

Personeelsgeleding

José Dekker (leerkracht gr. 3)
Femke Patist (leerkracht gr. 1/2b)
Marja Lelieveld (intern begeleider)

Snel naar